Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

РЕШЕНИЯ ЗА НЕРАВЕНСТВАТА В ДОСТЪПА ДО ЛЕКАРСТВА НА ПАЦИЕНТИТЕ В ЕВРОПА

Ангажираност на индустрията да подаде заявления за ценообразуване и реимбурсация в Европа и Европейски портал за достъп

 

ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ИНДУСТРИЯТА ЗА ПРОАКТИВЕН ПОДХОД

Откриват се нови лекарствени продукти с потенциала да трансформира живота на пациентите, начинът, по който мислим, управляваме и предоставяме ресурси на здравеопазването. Иновациите обаче имат значение само, ако достигат до пациентите, кога и където те имат нужда от тях. Както е илюстрирано от последното проучване  на EFPIA - W.A.I.T. Indicator, проведено през 2021 г., средното време за получаване на реимбурсация за иновативни лекарствени продукти в държавите в ЕС и Европейското икономическо пространство продължава да бъде 511 дни, като продължителността на изчакване на достъпа варира от 133 дни в Германия до 899 дни в Румъния.[1]

През последните две години EFPIA документира причините, които стоят зад тези забавяния и липса на достъп. EFPIA публикува оценка на основните причини за липса и забавяне (дефинирано като продължителност от време от европейското разрешение за употреба до наличността на ниво държава членка) на иновативни лекарства, надграждайки отдавна установените WAIT анализи.[2] Тази оценка показва, че има неравенства в Европа, изразяващи се в значителни различия по отношение на броя на продуктите, които са налични в даден момент в отделните държави, както и във времето, за което е получена реимбурсация. Този анализ прави по-задълбочена оценка, отколкото в миналото, като посочва множеството причини за липсата и за забавения достъп, като обобщава пет различни категории и 10 основни причини. Те са показани на фигура 1 по-долу.

Фигура 1: Основните причини за закъснения и разлики в наличността

Източник: Основните причини за недостъпност и забавяне на достъпа до иновативни лекарства

Причините се дължат на националните особености на здравните системите и процесите в държавите членки и съответното им отражение върху търговските решения. Те включват бавен регулаторен процес, късно иницииране на оценката за достъп до пазара, изисквания за дублиране на доказателства, забавяне на реимбурсация и националните решения.[3] Тъй като основните причини са многофакторни, те могат да бъдат разрешени само в партньорство с широката здравна общност, включително държавите членки.

Призивите за по-голяма прозрачност по отношение на тези първопричини ще продължат, както вече е отразено във Фармацевтичната стратегия на ЕС (виж по-долу).

Цитат 1: Обсъждане на първопричините във Фармацевтична стратегия на ЕС

„Иновативните и перспективни терапии не винаги достигат до пациента, така че пациентите в ЕС все още имат различни нива на достъп до лекарства. Компаниите нямат задължение да пускат на пазара едно лекарство във всички страни от ЕС; те могат да решат да не пускат на пазара своите лекарства или да ги изтеглят от една или повече държави. Това може да е причинено от различни фактори, каквито са национално ценообразуване и политики за реимбурсация, размер на населението, организацията на здравните системи, и националните административни процедури, което изправя пред този проблем все повече малките и по-малко богатите пазари.[4]

 

[1] https://efpia.eu/media/636821/efpia-patients-wait-indicator-final.pdf

[3] https://efpia.eu/media/636822/root-cause-unavailability-delays-cra-report-april-2022-final.pdf

 [4] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Pharmaceutical Strategy for Europe COM/2020/761 final

 

Четете още на:

 

 

 

 

 

Членове на Асоциацията