Новини

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Ние информираме отговорно, вие решавате безпристрастно

От 1 януари 2012 г. в сила влизат промени в Етичния кодекс на ARPharM. Кодексът е израз на ангажимента, поет пред обществото от фармацевтичните компании, членуващи в ARPharM, да взаимодействат с медицински специалисти само с оглед предоставянето на точна, обективна и справедлива информация, която да гарантира рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти и да подпомогне лекарите в избора на най-подходящо лечение за техните пациенти.

Кодексът е форма на саморегулация – взаимен контрол между научноизследователските фармацевтични производители, опериращи на българския пазар - и ангажира отговорността единствено на компаниите, които са го подписали. Медицински специалисти, към които съответните промоционални активности са насочени, не могат да бъдат обект на процедурите по саморегулация, осъществявани в рамките Етичния кодекс на асоциацията. Техните имена и други лични данни не могат да бъдат използвани или споменавани в осъществяваните на базата на Кодекса производства. Промените се изразяват в следното:

Етичната комисия към асоциацията вече ще може да се самосезира при постъпили сигнали за нарушения на Кодекса от страна на компания, която го е подписала, както и да събира данни за такива нарушения.

Ще бъде създаден публичен регистър на събитията, предназначени за медицински специалисти, който ще маркира събития или отделни техни елементи, които, ако бъдат спонсорирани от фармацевтична компания, могат да доведат до нарушение на Кодекса от страна на компания, която го е подписала.

1. Етичната комисия ще разглежда всички съмнения за нарушения

Етичната комисия при ARPharM вече ще може да се самосезира и да образува производство срещу компанията, за която има съмнение за нарушение на Етичния кодекс. Етичната комисия вече ще реагира на сигнали, ще търси доказателства, ще организира процедури и ще налага санкции. Същевременно, когато лицето, подало сигнал за нарушение или предоставило данни за такова е медицински специалист, е предвидена процедура за запазване на поверителност на неговата самоличност. Комисията ще има право да анализира поведението на членуващите в асоциацията компании при взаимодействието им с лекари на базата на публикации в медиите, сигнали, като досега това е било възможно само при постъпила жалба, придружена със съответните доказателства.

2. Публичният регистър ще ориентира компаниите при техните решения за споносриране на събития, съгласно залегналите параметри в Етичния кодекс

Асоциацията ще поддържа и публичен онлайн регистър на конгреси, симпозиуми, семинари и други събития, предназначени за медицински специалисти, Регистърът ще маркира с цветен код елементите от събитията (конгреси, симпозиуми), предназначени за медицинските специалисти, подчертавайки тези елементи, чието спонсориране от фармацевтични компании може да доведе до нарушение на Кодекса, като например провеждането им в 5-звездни хотели в курортни дестинации, социална програма, забавления, екскурзии, придружаващи лица и др. Регистърът ще подпомага компаниите при вземането на решение за спонсориране на такива прояви, но всяка компания самостоятелно ще решава дали да подпомогне събитието или участието на медицински специалист в него.

Регистърът няма да оценява самата научна програма или качеството на лекторите, нито ще ограничава свободата на организаторите на такива събития, като медицински научни дружества например.

Промените в Етичния Кодекс са достъпни на сайта на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България - www.arpharm.org. Кодексът е единна платформа, която всяко лице може да използва, за да сезира Асоциацията за нарушения.

С ясното съзнание за отговорността пред пациентите и обществото ARPharM вече подписа с декларации със Съюза да българските медицински специалисти, Българската асоциация по микробиология, Българското онкологично дружество, Българското кардиологично дружество, Българската психиатрична асоциация, които приемат ръководните принципи за взаимоотношенията между медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас.

Повече за Етичния кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия:

От 2006 година у нас действа Етичен кодекс на научноизследователската фамрацевтична индустрия, който регулира взаимодействието между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. Кодексът е задължителен за всички компании, членуващи в Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и регулира всяко взаимодействие на компаниите с медицинските специалисти, което е или може да се счете за промоция и реклама, като определя принципите и правилата, които компаниите са длъжни да спазват при взаимодействието си с лекари. За спазването му от страна на фармацевтичните производители следи Етична комисия към асоциацията, която се състои както от членове на асоциацията, така и от медицински специалисти.

В обхвата на Кодекса попадат всички дейности предприети, организирани или спонсорирани от фармацевтични компании, които насърчават предписването, доставянето, продажбата, приложението или потреблението на техни лекарствени продукти, като например предоставяне на информация за лекарствен продукт от компания на медицински специалист, включително стандарти за промоция и реклама; организиране или спонсориране на събития, предназначени за медицински специалисти; подаръци, дарения, спонсорство; консултантски услуги, неинтервенционални проучвания, мостри и др..

Основният принцип, залегнал в Кодекса, се основава на задължението компаниите да взаимодействат с медицинските специалисти само с оглед предоставянето на точна, обективна и справедлива информация, която да гарантира рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти и да подпомогне лекарите в избора на най-подходящо лечение за тените пациенти. Това взаимодействие е под мотото „Ние информираме отговорно, вие решавате безпристрастно” и цели да не допусне каквито и да е форми на икономически стимули, които да са стимул да се предписва определен лекарствен продукт.

Членове на Асоциацията