Новини

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Меморандум за разбирателство ще стимулира достъпа на пациента до иновативни лекарства

На 1 декември 2015 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Министерство на здравеопазването и представители на фармацевтичната индустрия,  организации на лекарите и пациентите, във връзка с намаляване разликата между България и другите европейски страни по отношение на нивото на достъп на българските пациенти до лекарства.

През последните години българското правителство демонстрира своя ангажимент за подобряване достъпа на българските пациенти до лекарства до стандартите на ЕС. Независимо от това, разходите за лекарства на глава от населението са на едно от най-ниските нива в ЕС, а властите са изправени пред нарастващите предизвикателства за подобряване на тези нива, като застаряване на населението, ограничен бюджет и други. 

Въз основа на писмо за намерение, предложено по-рано тази година от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) към Министерството на здравеопазването, Меморандумът за разбирателство полага основите на процес на сътрудничество за справяне с тези предизвикателства, с цел да се създаде и приеме нов модел за финансиране, базиран на резултатите от лечението.

Основна цел на Меморандума за разбирателство е да превърне българската здравна система в един по-ефективен и финансово устойчив модел, основан на диалога между заинтересованите страни. Това ще послужи за подобряване на достъпа на българските пациенти до иновативни и ефективни лекарствени средства.

Подписалите Меморандума за разбирателство също така се споразумяха да въведат подходящ механизъм за гарантиране на бюджетна предвидимост при нарастване навлизането на иновативни лекарства, чрез сключването на рамкови споразумения. Те също така ще се съсредоточат върху индивидуалното управление на разходите и сключване на споразумения за поделяне на риска, с цел да се осигури своевременно достъп до лечение.

Членове на Асоциацията