Новини

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Правилното прилагане на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствата ще контролира ръста на разходите

Едностранният административен подход при налагане на отстъпките може да засили тенденцията за оттегляне на лекарства от реимбурсация

Днес, 30.11.2015 г., в София се проведе работна среща на тема: „Устойчивост на здравната система - индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствени продукти“. Организатор на събитието е Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Целта на работната среща беда допринесе за изграждането на работещ механизъм за споделяне на финансовия риск при за¬плащане с публични средства на лекарствени терапии, който ще позволи достъпа на българските пациенти до съвременни лекарствени продукти да продължи да се подобрява, при контролиран ръст на публичните разходи.

Директорът на ARPharM Деян Денев отбеляза, че страната ни е на едно от средните нива в Европа по процент на въведени иновативни медикаменти. Данните сочат, че до българския пациент са достигнали 43% от медикаментите, регистрирани в Европейската агенция по лекарствата. В Румъния те са едва 8%. С най-голямо покритие от 90% са Норвегия и Австрия. В същото време България е с най-дълъг срок за въвеждане на иновативни терапии след регистрацията им на европейско ниво. Средно забавянето на достъпа на българите до иновативни медикаменти е 956 дни, което е близо 3 години. Приблизително същият е срокът и в Румъния (921 дни). Във всички останали държави срокът е съкратен под 700 дни, като най-бързо лекарствата стигат до пациентите в Дания (102 дни), Швейцария (107 дни) и Австрия (131 дни). България е на едно от последните места в Европа и по публични разходи отделяни за лекарства на човек. Така например по данни от 2011 г. за амбулаторно лечение на един пациент са предвидени около 60 евро, докато в Швейцария тази сума е около 480 евро, в Германия – около 360 евро, в Гърция – около 355 евро. След България остават само Полша, Румъния и Сърбия. Страната ни изостава още повече в публичните разходи за лекарства като се отчете и тежестта на ДДС - близо 17% от разходите на НЗОК и домакинствата за лекарства се дължат на начисляването на ДДС. В Румъния и Естония тежестта на ДДС в разходите за лекарства е 8.26%, в Полша – 7.41%, в Литва и Унгария – едва 4.76%.

Анализите сочат, че разходите за здравеопазване, в това число и за лекарства, нарастват най-бързо в „догонващите“ държави. За периода 2004 - 2010 г. с най-голям ръст са Словакия (98%), Полша (72%), Естония (70%) и България (69%). В държави с високо финансирани здравни системи нивото на разходите е с по-малък процент – Холандия (15%), Унгария (20%), Великобритания (24%).

По време на форума бе отбелязано, че с въвеждането на задължителните отстъпки в цените на лекарствените продукти без аналог у нас през тази година компаниите ще компенсират разходи на здравната система от около 44 млн. лв. За следващата се очаква компенсацията да възлезе на около 68 млн. лв. Допълнително компаниите са открили банкови гаранции на обща стойност над 130 милиона лева. Финансовата тежест, поета от иновативната фармацевтична индустрия, за да може достъпа на българските пациенти до съвременна терапия да се запази и да се подобри, е значителна.

Наблюдават се и случаи, в които за определени незаменими медикаменти отстъпки не са договорени и те няма да бъдат допуснати до реимбурсация, или, ако вече са заплащани от НЗОК, предстои прекратяване на реимбурсацията им. Експертите отчитат, че има опасност от задълбочаване на тази тенденция, ако се запази едностранния административен подход при налагане на отстъпките или ако финансовата тежест за индустрията се увеличи.

Експертите се съгласиха, че има обективни причини за увеличаване на публичните разходи за лекарствени продукти – застаряване на населението, повишена заболеваемост, по-голяма продължителност на живота, навлизане на нови технологии, по-добра диагностика и по-добър достъп на пациентите до лекарства. Поради тази причина, според тях, прехвърлянето на тежестта от повишението на разходите за лекарства върху индустрията не е устойчив модел. Нужно е и контролирано увеличение на бюджета за лекарства на НЗОК, отчитащо тенденциите за нарастване на разходите.

На форума бе изразено становището, че ARPharM е социално отговорен партньор на институциите и организациите, работещи в сферата на здравеопазването у нас, и подкрепя здравна и лекарствена политика, която гарантира здравето на българските пациенти и едновременно създава благоприятна среда за инвестиции и икономическо развитие. От Асоциацията потвърдиха готовността си да дадат своя принос за контрол ръста на разходите за лекарства на НЗОК, в рамките на реално договаряне. Това ще гарантира, че достъпът на българските пациенти до лечение ще бъде запазен и подобрен в посока стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в Европейския съюз. Според ARPharM това може да се постигне чрез:

  • Устойчиво финансиране за осигуряване на достъп на пациентите до иновативно, ефективно и своевременно лечение, при едновременно поддържане на стабилност и предвидимост в сферата на здравеопазване и за всички участници в нея;
  • Правилното прилагане на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствените продукти би могло да доведе до контрол на ръста на разходите, намаляване на несигурността и увеличаване на доверието и сътрудничеството между институции, пациенти и индустрия при запазени инвестиции в иновации;
  • Повишаване на информираността на заинтересованите страни относно възможната роля на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствените продукти за подобрена ефективност при разходване на публичните средства в сферата на здравеопазване;
  • Осигуряване на реалистични очаквания по отношение на възможността от приложение на конкретни модели за споделяне на риска;
  • Споделяне на успешно работещи примери в Европейския съюз, с възможност за имплементирането им в локалната система на здравеопазване;
  • Изграждане на задълбочени познания и капацитет по отношение на приложението на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствените продукти сред всички участници в процеса.

В работната среща участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, представители на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националния съвет по цени и реимбурсиране на ле¬карствени продукти, Изпълнителната агенция по лекарствата, съсловни и браншови организации, експерти и медии. Сред презентаторите на форума бяха международни и български експерти.

Членове на Асоциацията